Hulpmiddel om in-zicht te krijgen in ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid

Deze screening is ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming rondom onderwijs- en begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid, zoals deelname aan ‘peergroup‘ onderwijs (plusklas, verrijkingsklas, afdeling voor voltijds “HB-onderwijs”). Kenmerkend voor dergelijke voorzieningen of arrangementen is dat er ruimte wordt gecreëerd voor omgang en samenwerking met gelijkgestemden (‘like-minded peers‘). Aanbod en begeleiding is hierbij afgestemd op de kenmerken en behoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken.

Het doel van deze screening is om zo goed mogelijk zicht te krijgen op een individuele leerling. Dit helpt om in te kunnen schatten of begaafdheid bij de leerling waarschijnlijk een rol speelt. Ook helpt het om te bepalen of de doelstellingen van een specifieke voorziening of arrangement aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van de leerling, en andersom.

Door doelgericht informatie te verzamelen en te kijken naar relevante kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid, kan op een efficiënte wijze een beter totaalbeeld van de leerling verkregen worden dan op basis van oppervlakkige, toevallige waarnemingen het geval is.

Het is belangrijk dat dit gebaseerd is op het beeld van verschillende betrokkenen en andere beschikbare informatiebronnen. Door objectieve en subjectieve informatie te combineren, ontstaat een nauwkeuriger beeld van een leerling. Van ouders, leerkracht en leerling kan de volgende informatie verzameld worden:

De met de screening verzamelde informatie wordt met behulp van de Excel-tool verwerkt tot een automatisch gegenereerde rapportage. Deze kan gebruikt worden als leerlingdossier. Het screeningsinstrument is zoveel mogelijk modulair opgezet, waardoor het niet noodzakelijk is om van alle onderdelen gebruik te maken. Het is aan de gebruiker om te bepalen welke onderdelen relevant zijn om in te vullen voor het doel waarvoor hij/zij het wil gebruiken.

Download het zip-bestand met de word-bestanden met vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en leerling, een excel-bestand voor het invoeren en automatisch verwerken van verzamelde gegevens en een voorbeeld van een leerlingdossier dat hiermee is gegeneerd op basis van de ingevulde antwoorden.

Disclaimer

Voor zinvol gebruik van de verkregen resultaten is (de ontwikkeling van) deskundigheid op het gebied van (hoog)begaafdheid een vereiste. De screening is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van deze deskundigheid, maar dient slechts ter ondersteuning van een deskundige gebruiker, of ter ondersteuning bij een traject gericht op bewustwording en deskundigheidsbevordering.

Meer informatie

Voor een bijeenkomst van POINT013 in Tilburg heb ik onderstaande presentatie gegeven met uitleg over het screeningsinstrument ‘(Hoog)begaafdheid In-Zicht’.

Ben je benieuwd voor welk(e) doel(en) en vanuit welke visie dit hulpmiddel zinvol ingezet kan worden?
Bekijk dan deze video, waarin ik een toelichting geef op de achtergronden en uitgangspunten die hierbij een rol spelen.